Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

2009.05.30

Alapszabály


A Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

 

1. § Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

 

(1) Az Egyesület neve: Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület

(2) Az egyesület rövidített neve: Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület

(3) Az Egyesület székhelye: 8300 Tapolca Szent István u.47

(4) Az Egyesület működési területe: Veszprém megye és környéke.

 

(5) Az egyesület jogi személy.

 

2. § Az Egyesület célja


(1) Az Egyesület céljai:

 

 • A nemzeti, keresztény, polgári értékrend védelme, képviselete, ápolása, fejlesztése.

 • Társadalmunk erkölcsi megújulásának elősegítése.

 • Történelmi múltunk, szellemi hagyatékunk feltárása.

 • Művészeti, kulturális és sport hagyományaink megismertetése.

 • Megyénk társadalmi, kulturális életében történő (kritikus) közéleti szerepvállalás.

 • Veszprém megye és környéke természeti és épített értékeinek védelme, népszerűsítése.

 • Az Egyesület legyen a Veszprémi megyei települések életének aktív résztvevője: vegyen részt a döntések előkészítésében, szakvélemények készítésében.

 • Közéleti fórumok kialakításával és rendezvények szervezésével segítse elő a lakosság tájékozódását, valamint ösztönözze a közéletben való konstruktív részvételt.

 • Fordítson különös gondot a fiatalok közéletbe történő bevonására.

 

(2) Az Egyesület tevékenységei:

 

 • Közéleti, kulturális, ismeretterjesztő előadások, események szervezése.

 • A lakosság önkéntes munkájának és anyagi hozzájárulásának szervezése a lakóhelye védelmére, szépítésére és fejlesztésére.

 • Kapcsolattartás a város és környékének történetkutatóival, művészeivel, népi hagyományok ápolóival, és munkájuk, eredményeik megismertetése, terjesztése.

 • Állásfoglalás a megyét érintő ügyekben.

 • Egészségvédő rendezvények szervezése.

 

3. § Az Egyesület tagjai


(1) Az Egyesületnek alapító-, rendes-, pártoló-, valamint tiszteletbeli tagjai vannak.

 

(2) Alapító tagok azok, akik az Egyesület alapításában részt vettek.

 

(3) Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy

- aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja,

- vállalja, hogy az Egyesület munkájában tevékenyen részt vesz,

- és 3 fő alapító-, rendes tag a felvételét írásban javasolja,

- a tagfelvételi kérelmét az Elnökség egyszerű szótöbbségi határozattal jóváhagyja.

A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.

A döntése ellen a Közgyűléshez lehet jogorvoslatért fordulni.

(4) Az Elnökség 10 fő tag javaslata alapján, egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság akkor jön létre, ha a jelölt írásban azt elfogadja. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

 

(5) Pártoló tagok lehetnek: természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, akik az alapszabállyal egyetértenek és anyagi eszközökkel, működési feltételek biztosításával vagy egyéb módon támogatják az Egyesületet.

Az Egyesület pártoló tagságához az Elnökség jóváhagyása szükséges.


(6) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi alapító-, rendes-, pártoló-, valamint tiszteletbeli tagjairól naprakész nyilvántartást vezetni.

 

(7) Az Egyesület tisztségviselője csak természetes személy lehet.


(8) A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, csupán az Egyesület alapító és rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli és pártoló tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag" vagy „pártoló tag” kifejezést.

(9) Az egyesületi tagság megszűnik:

 

– a természetes személy tag halálával,
– a kilépés írásbeli bejelentésével ,
– kizárással,
– ha az Egyesület megszűnik.

 

(10) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

(11) A Közgyűlés minõsített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

(12) A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minõsített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

(13) Pártoló tag tagsági jogviszonya a tag kilépésével, kizárásával, elhunytával ( jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében: jogutód nélküli megszűntével), illetve a megállapodásban vállalt anyagi támogatás vállalt időben és rendszerességgel való nem teljesítése esetén, a második eredménytelen felszólítást követő 15. napon szűnik meg.

(14) A 3.§. (11) és (12) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, ha a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.

4. § Tagsági jogok és kötelezettségek

 

(1) Az Egyesület alapító és rendes tagjainak jogai:

 • Választhat, illetve választható az Egyesület tisztségeire.

 • Szavazati joggal részt vehet a Közgyűlésen.

 • Részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein (tanfolyamokon, tapasztalatcseréken stb.)

 • Igényelheti az Egyesület közreműködését, állásfoglalását az Egyesület céljaival összeegyeztethető érdekei érvényesítéséhez.

 • Javaslatot, észrevételt tehet az Egyesület munkaprogramját valamint az Egyesületet érintő bármely kérdésben.

 • Az Egyesület bármely törvénysértő határozatát - a tudomásra jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.

 • Felvilágosítást kérhet az Egyesület bármely tevékenységéről, amelyre annak tisztségviselői 30 napon belül érdemben válaszolni kötelesek.

 • Részesülhet az Egyesület különböző kapcsolataiból származó előnyökből.


(2) Az Egyesület alapító és rendes tagjának kötelezettségei:

 • Az Alapszabályban és belső szabályzataiban foglaltak betartása.

 • Az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani.

 • Rendszeres, tevékeny részvétel az Egyesület munkájában, az Egyesület céljai megvalósulásának elősegítése.

 • Az elérhetőségi adatokban beállt változás jelzése az Elnökség felé.

 • Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.

 • Az Egyesület rá vonatkozó határozatainak végrehajtása.

 • A tagdíj befizetése a tárgyévet megelőző minden év november 30-ig.

 • Tisztségre való megválasztás esetén, a feladatok legjobb képessége szerinti ellátása.

 • Az Egyesület jó hírnevének védelme.

 

(3) A tiszteletbeli- és pártoló tag jogai:

 • Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén.

 • Javaslatokat, észrevételeket tehet, ill. kérésre tanácsot ad az Egyesület működésével kapcsolatban.

 • Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, részesülhet a tagsággal egyébként járó előnyökből.

(4) A tiszteletbeli tag kötelezettségei:

 • Az Alapszabály betartása

 • Az Egyesület céljainak, programjának erkölcsi támogatása és képviselete olyan fórumokon, ahol a tagság vagy az elnökség tagjai ezt nem tudják megtenni.

(5) A pártoló tag kötelezettségei:

 • Az Alapszabály betartása.

 • Az Egyesület céljaihoz anyagi eszközökkel, működési feltételek biztosításával vagy egyéb módon való hozzájárulás.

 • Az Egyesület céljainak erkölcsi támogatása.

(6) Az Egyesület jogi személyiséggel rendelkező pártoló tagjai a jogaikat és kötelezettségeiket a bejegyzett képviselőik útján gyakorolják, illetve teljesítik.

 

(7) A tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

(8) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

5. § Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok


(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (7. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök (8. §).

(2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

(3) Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt.


6. § A Közgyűlés

 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 10% az ok és cél megjelölésével írásban kéri, vagy a bíróság kezdeményezi. (A közgyűlés összehívása történhet elektronikus úton is, amennyiben a tag rendelkezik ilyen elérhetőséggel, illetve az értesítés dokumentálható.)

(2) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 

a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
b) Az éves költségvetés meghatározása.
c) Az Elnök éves beszámolójának az elfogadása.
d) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása.
e) Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása
f) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása

(3) A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes (elektronikus is) értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozat-képtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével.

(4) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.

(5) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az 2/a), 2/e) és 2/g) pontot, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább három-negyedének) igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

(6) A Közgyűlés az éves beszámoló elfogadásáról szóló határozatát a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

(7) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

(8) A Közgyűlés a személyi döntések 2/e), 2/f) és 2/g) pontok) kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.

(9) Szavazategyenlőség esetén javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

(10) A Közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

7. § Az Elnökség


(1) Az Egyesület vezető szerve a három tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választja.

(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van


(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.

(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

 

a) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével,
b) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala.
c) az ügyrend elfogadása,
d) az etikai szabályok elfogadása,
e) tagfelvétel jóváhagyása,
f) az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására,
g) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődő tagok részére,
h) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.


(6) Megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával vagy lemondásával , amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

(7) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

8. § Az Elnök


(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.

(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:

 

  • az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,

  •  

  • a Közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,

  • az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,

  • az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,

  • az Egyesület Közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,

  • éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése

  • a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése

  • amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

 

9. §.

 

 

 

 

Az Egyesület működése és gazdálkodása


(1) Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

 


(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.

(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

(6) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

(7) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.

10. § Az Egyesület képviselete


(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel.

(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni

 

11. § Az Egyesület megszűnése


(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.

(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.

12. § Záró rendelkezések


(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

(2) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok 2009. május 05.-én, 8300 Tapolca, Szent István u.47. szám alatt tartott Közgyűlésén egyhangú határozattal jóváhagyták.

(3) Az Egyesület Alapszabályát a Veszprém Megyei Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.


Kelt: Tapolca, 2009. május 05.